Reklamačný poriadok - SexShop SixNine

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu  SixNineShop

 

ktorý v platnosti od 18. 10. 2015 upravuje podmienky, na základe ktorých kupujúci uplatňuje právo na zaistenie bezplatnej opravy výrobku zakúpeného na stránkach internetového obchodu www.sixnineshop.sk.

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky, sa riadia najmä ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode, §612 až §627 Občianskeho zákona a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianskeho zákonníka ( §622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach).

 

Dĺžka záruky 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba je u všetkých výrobkov všeobecne 24 mesiacov od dátumu kúpy. Záručná doba je vyznačená v „Záručnom liste“ prikladanom k výrobku, ak nie je k výrobku vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná - 24 mesiacov.

Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčiastka či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletne. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.


V prípade závady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich kalendárnych dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis závady
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť
  • kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
  • záručný list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe - stačí kópia)
  • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)

 

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar ako poistenú zásielku na nižšie uvedenú adresu. Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady.


Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:


Vinoteka

Radničné námestie 4247

929 01  Dunajská Streda

mobil: +421 950 446 752

 

Upozornenie: Vrátený/reklamovaný tovar nepreberáme na dobierku !


Platnosť od 18.10.2015

Copyright 2015 - 2020 © SixNineShop - Sex Shop s najlepšími cenami na trhu erotických pomôcok